Izjava o privatnosti

Privredno društvo CompanyWall doo je vlasnik web stranice www.companywall.rs .

CompanyWall Business poštuje vašu privatnost. Ova izjava o privatnosti ima za cilj da vas informiše da brinemo o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti na ovoj web stranici.

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, štitimo ili na bilo koji drugi način obrađujemo vaše podatke.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije izvršili smo registraciju zbirki podataka o ličnosti kojima rukujemo u Centralnom registru koji se vodi kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Zaštita privatnosti

Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na izvor informacije, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija sačuvana, datum nastanka informacije, mesto čuvanja informacije, način saznavanja informacije ili bez obzira na drugo svojstvo informacije.

Preduzetnici kao fizička lica

Prema Zakonu o privrednim društvima, preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost. Dakle, postoji razlika između "fizičkog lica" i "fizičkog lica koje obavlja delatnost" - preduzetnika.

Preduzetnici mogu da počnu sa obavljanjem delatnosti tek pošto se upišu u registar privrednih subjekata, nakon čega dobijaju određene podatke, kao što su matični broj i poreski identifikacioni broj. Osim navedenih podataka, ni podaci kao što su brojevi računa, svift kodovi i drugi, koji se uglavnom tiču isključivo delatnosti preduzetnika, ne spadaju u delokrug primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Bezbednost i sigurnost podataka

CompanyWall Business posebno vodi računa o bezbednosti ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, CompanyWall Business primenjuje odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio i obezbedio podatke o ličnosti koje obrađuje. Nastojimo da zaštitimo privatnost podataka o ličnosti koje obrađujemo. U slučaju neplanskog otkrivanja preduzećemo razumne korake kako bi ograničili i sprečili otkrivanje podataka.

CompanyWall Business primenjuje i mere zaštite podataka od slučajnog gubitka, kao i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima.

Nažalost, ni za jedan prenos podataka preko interneta ili sistem za skladištenje podataka ne može se garantovati potpuna bezbednost. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da vaša interakcija sa nama nije bezbedna, molimo Vas da nas odmah obavestite o nastalom problemu.

Izvor podataka:

 • CompanyWall Business je sa Agencijom za privredne registre ostvario ekskluzivnu saradnju i zaključio Ugovor o korišćenju prepisa baze podataka iz finansijskih izveštaja. CompanyWall Business ove podatke ne ustupa trećim licima, koristi ih u skladu sa zakonom i ugovorom i preduzima sve raspoložive mere osiguranja u cilju sprečavanja njihovog neovlašćenog korišćenja.
 • Osnovni identifikacioni podaci, bilans stanja i bilans uspeha iskazani u finansijskim izveštajima su obrađeni i javno objavljeni kao potpuni i računski tačni. Ažuriranje podataka se vrši na nedeljnom nivou.

Lični podaci i vaša prava

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

 • ne postoji punovažan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da na Vaš zahtev budete obavešteni o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. 

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • ostvarena je svrha obrade, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima, a da se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Ostale informacije

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok za tim postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti odnosno General Data Protection Regulation je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti, koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine.

S obzirom na to da je Republika Srbija kandidat za pristup u članstvo EU, u obavezi je da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim propisima. Javni i privatni sektor su u dodatnoj obavezi da štite podatke o ličnosti  građana u skladu sa evropskim standardima.

Ukoliko prilikom pretraživanja ovog sajta naiđete na netačne ili nekorektne informacije molimo Vas da nas obavestite o istim.

CompanyWall d.o.o. @ 24.5.2018