Osnovano

Uslovi korišćenja web portala CompanyWall Business

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB PORTALA COMPANYWALL BUSINESS

Vlasnik portala i imena CompanyWall Business ( u daljem tekstu: Portal) je firma CompanyWall d.o.o., Makenzijeva 53, 11 000 Beograd ( u daljem tekstu: vlasnik)

Uslovi korišćenja web portala CompanyWall Business (u daljem tekstu: SPU) uređuju odnose između CompanyWall d.o.o. i korisnika portala.

1. Osnovni pojmovi

„Cenovnik usluga“ određuje cene usluga vlasnika koje naplaćuje za korišćenje usluga na portalu.

„Demo-upotreba“ se privremeno dodeljuje korisniku u svrhu testiranja portala. To je privremeni, s vlasnikom ugovoreni, besplatan pun pristup portalu.

„Pun pristup portalu“ je pristup za korisnika koji je nakon naručene usluge obavio registraciju.

„Ograničen pristup portalu“ je pristup za neregistrovane korisnike i sadrži „osnovne informacije“.

„Osnovne informacije“ su informacije dostupne svim korisnicima, registrovanim i neregistrovanim (tj. osnovne informacije o firmama).

„Pružena usluga“ je usluga punog pristupa portalu s korisničkim imenom i lozinkom.

„Korisnik“ je fizička ili pravna osoba koja koristi usluge portala i u potpunosti se slaže sa Opštim uslovima korišćenja.

2. Pristup portalu

Vlasnik je odgovoran za održavanje portala, tako da je pod normalnim uslovima portal dostupan svim korisnicima, 24 sata dnevno, svaki dan u godini.  Vlasnik zadržava pravo da u slučaju hitnog održavanja (npr. Zamena opreme i slično) dođe do kratkotrajne nemogućnosti pristupa portalu. Vlasnik će nastojati da reši takav zastoj u najkraćem mogućem roku.

U slućaju poteškoća pri korišćenju portala, korisnici s potpunim pristupom dužni su da probleme prijave vlasniku kako bi on mogao odmah da ih ispravi.

Ograničen pristup portalu dostupan je svim korisnicima besplatno.

Ograničen pristup portalu, koji je besplatan, moguć je u bilo koje vreme, bilo gde i sa više uređaja istovremeno.

Pun pristup portalu sa svim funkcijama i informacijama, ukoliko nije drugačije dogovoreno, može se koristit samo sa jednog korisničkog računara odjednom.

3. Zaštita ličnih podataka

Vlasnik u poslovanju s korisnicima obrađuje lične podatke, koje mu je u okviru tog poslovanja korisnik ustupio i dao dozvolu za njihovo korišćenje.

Vlasnik lične podatke korisnika obrađuje u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Vlasnik lične podatke korisnika upotrebljava, čuva i obrađuje u svrhu kontaktiranja korisnika u pogledu pružanja usluga koje portal nudi, za potrebe anketiranja u vezi s uslugama portala i za potrebe telemarketinga.

4. Postupak registracije na portalu

U slučaju da korisnik želi pun pristup portalu, mora da se registruje i sačeka da ga kontaktira pozivni centar vlasnika s kojim će onda sve ugovoriti.

U slučaju demo-upotrebe, korsnik dobija privremeni ograničen pristup, dogovoren s vlasnikom.

U slučaju naručivanja punog pristupa, aktiviranje istog od strane vlasnika se tretira kao „pružena usluga“, na osnovu koje vlasnik korisniku izdaje račun u ugovorenom iznosu i u skladu sa cenovnikom vlasnika.

5. Ostali uslovi korišćenja

Informacije, besplatne i one plaćene, koje korisnik dobija na portalu, sme da koristi isključivo za lične potrebe. Svaka dalja obrada ili masovno sakupljanje podataka nije dopušteno. Preuzimanje podataka sa portala i njihovo dalje korišćenje bez dozvole vlasnika je zabranjeno. U slučaju kršenja ovih uslova, vlasnik može korisniku da ukine pristup portalu putem IP adrese i da mu oduzme korisničko ime i lozinku.

Isto tako, nije dozvoljeno skupljati ili preuzimati podatke dobijene od APR-e (objava godišnjih izveštaja).

Podaci su namenjeni isključivo korisnicima i nije dozvoljeno njihovo prosleđivanje trećim stranama.

6. Tačnost podataka

Podaci dostupni na portalu su rezultat proračuna na temelju javno dostupnih podataka, tako da vlasnik ne prihvata odgovornost za tačnost, aktuelnost ili kvalitet podataka koji su dostupni na portalu. Podaci su informativnog karaktera i mogu da se koriste isključivo za lične potrebe i nekomercijalnu upotrebu. Svi podaci u bonitetnoj oceni su uzeti iz javno dostupnih evidencija, primarnih i sekundarnih baza podataka. Vlasnik za moguću štetu, direktnu ili indirektnu, koja je nanesena korisniku korišćenjem informacija na portalu, ne odgovara.

7. Sertifikat izvrsnosti

Sertifikat izvrsnosti je jednostrani dokument koji izdaje vlasnik u ime portala, na osnovu narudžbine korisnika, ako isti ima ocenu izvrsnosti A+ ili veću. Izdavanje sertifikata izvrsnosti se naplaćuje.

Bonitetna ocena izvrsnosti predstavlja bonitetnu vrednost pojedinačnog ekonomskog subjekta, koji vlasnik izračunava na temelju međunarodno priznatih statističkih metodologija (pravna osoba se ocenjuje kroz dalji period, uz pomoć više kriterijuma: npr. Sposobnost plaćanja, kreditne sposobnosti, zaduženosti, itd.)

Sertifikat izvrsnosti kao takav, firmama ne garantuje nikakvu finansijsku korist. Prednosti posedovanja sertifikata izvrsnosti su pre svega sticanje ugleda i poverenja u poslovnom svetu.

8. Upotreba lozinke i etičko korišćenje portala

Lozinka dodeljena korisniku je poverljiv podatak i nije namenjen za ustupanje drugim korisnicima. Lozinku sme da koristi samo ovlašćeni korisnik, osim u slučaju ako su se korisnik i vlasnik drugačije dogovorili.

U slučaju zloupotrebe, vlasnik zadržava pravo trenutnog oduzimanja lozinke i korisničkog imena.

9. Tehnička pomoć

Vlasnik pruža tehničku pomoć u slučaju problema s registracijom, korišćenjem ili drugim teškoćama, a kontakt telefon je 064/6426484, dok je e-mail adresa info@companywall.rs.

Tehnička pomoć je na raspolaganju svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati.

10. Naručivanje punog pristupa portalu

Naručivanje punog pristupa portalu je moguće kontaktiranjem vlasnika na broj  064/642 64 84 ili putem e-mail adrese info@companywall.rs, kao i samostalnom registracijom na portal, pri čemu vlasnik sam kontaktira korisnika.

Moguća opcija naručivanja je i da sam vlasnik kontaktira potencijalne buduće korisnike bez njihove prethodne registracije na portal, a na osnovu javno dostupnih kontakt podataka.

Obračunsko razdoblje punog pristupa traje 12 meseci (godinu dana). Produženje obračunskog razdoblja po isteku istog, ne obavlja se automatski, osim ako korisnik i vlasnik ne dogovore drugačije.

U slučaju neplaćanja vlasnik može korisniku da oduzme pravo pristupa portalu. Vlasnik u tom slučaju može korisniku osim iznosa računa da zaračuna i odgovarajuću zateznu kamatu i nastale sudske troškove.

U slučaju produženja pristupa iz primljene elektronske pošte, korisnik se slaže sa kupovinom usluge na određeni vremenski period klikom na „slažem se sa uslovima poslovanja

Nakon potvrde faktura će biti automatski poslata na vaš nalog

11. Rešavanje sporova

Korisnik i vlasnik će eventualne sudske sporove koji bi mogli da nastanu iz usluga koje pruža portal, rešavati na miran način. U slučaju da ne mogu da se dogovore, spor će se rešavati pred nadležnim sudom u Beogradu.

12. Validnost opštih uslova

Opšti uslovi su na snazi od 18. 03. 2017. godine, a vrede do njihovog otkaza, koji će biti objavljen na portalu i poslat na e-mail adrese svim registrovanim korisnicima.

 

 

CompanyWall Bussines © 2017